Szakterületeink

Társadalmi és szociális kohézió erősítése

Hozzájárulás a hátrányos helyzetben élő helyi közösségek és társadalmi csoportok (pl. fogyatékkal élők, romák, nők) kitörési, felzárkózási esélyeinek feltérképezéséhez. A társadalmi-gazdasági-oktatási hátrányok mérséklése/megszüntetése érdekében részvétel fejlesztési programok és projektek kidolgozásában, megvalósításában. Az esélyegyenlőség javítása és a diszkrimináció leküzdésének előmozdítása projektek megvalósításával és hiteles kommunikációval. Prevenciós céllal projektek kidolgozása, végrehajtása, munkalehetőségek teremtése hátrányos helyzetű csoportok (pl. romák, drogbetegek, munkanélküliek, hajléktalanok, fogyatékkal élők) részére. Oktatási és képzési erőforrások fejlesztése és felhasználása főként önkormányzatok és civil szervezetek, valamint a hátrányos helyzetű csoportok felzárkózása érdekében. A testi-lelki egészség állandóan változó dinamikus egyensúlyának fenntartását, illetve ennek az adott társadalmi-gazdasági-kulturális mikrokörnyezetben való elősegítését célzó lehetőségek felkutatása, továbbá hozzájárulás a szükséges humán, infrastrukturális és pénzügyi erőforrások megteremtéséhez. A különböző alternatív és holisztikus megelőző és gyógyító módszerek megismertetése, népszerűsítése, integrálása a köztudatba. Aktív részvétel az életmódváltást elősegítő programokban, közösségi projektekben.

Természet- és környezetvédelem 

A gazdaságilag elmaradott, demográfiai értelemben is leszakadó térségek és hátrányos helyzetű kistelepülések környezetvédelmi célú fejlesztési programjainak (pl. szelektív hulladékgyűjtés, szilárd- és folyékony hulladékkezelés, barnamezős területek rehabilitációja, környezetbarát közlekedésfejlesztés, környezettudatos oktatási programok, stb.) szakmai támogatása. Állami, önkormányzati és társadalmi szervezetek, valamint az agrárgazdálkodók és magánszemélyek természetvédő munkájának segítése szaktanácsadással, szakmai tanulmányok elkészítésével, a környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztési terveik támogatása. Közreműködés az élővilág sokféleségének megőrzését elősegítő programokban, a természeti értékek és a természetvédelem célkitűzéseinek megismertetésében, népszerűsítésében. Aktív részvétel a természetvédelmet támogatók körének gyarapításában, a fiatalok természetvédő szemléletének kialakításában, természetvédelmi vizsgálatok, kutatások és programok kezdeményezésében, szervezésében és végrehajtásában.

Terület- és vidékfejlesztés

A gazdaságilag elmaradott, demográfiai értelemben is leszakadó aprófalvas térségek és hátrányos helyzetű települések közösségi célú infrastruktúrafejlesztési programjainak (pl. szilárd- és folyékony hulladékkezelés, barnamezős területek rehabilitációja, helyi közlekedés, oktatási, egészségügyi, szociális és egyéb közösségi célú intézményfejlesztés, stb.) kidolgozása, támogatása és ezek érdekében kutatások kezdeményezése, végzése. Elősegíteni a különböző települések, térségek közötti kapcsolati hálózatok kialakulását, hogy lehetőséget teremtsünk a kölcsönös ismeret- és tapasztalatcserére, az integrált fejlődésre, a kulturális értékek megtartására, hagyományőrzésre. Hozzájárulás a hátrányos helyzetben élő helyi közösségek és társadalmi csoportok (pl. fogyatékkal élők, romák, nők) kitörési, felzárkózási esélyeinek feltérképezéséhez. A társadalmi-gazdasági-oktatási hátrányok mérséklése/megszüntetése érdekében részvétel fejlesztési programok és projektek kidolgozásában, megvalósításában. Az esélyegyenlőség javítása és a diszkrimináció leküzdésének előmozdítása hiteles kommunikációval. Hozzájárulás az integrált vidékfejlesztés és a fenntartható, környezetbarát mezőgazdasági termesztési módszerek elterjesztéséhez. A társadalmi-gazdasági fejlődésben lemaradó települések és kistérségek felzárkózásának támogatása kutatási tevékenységgel, szakmai tapasztalatok átadásával és hálózati együttműködéssel. Célunk a helyi kulturális és természeti értékek védelmét nem veszélyeztető fenntartható fejlődés elősegítése. Turizmus, valamint a kulturális örökség és épített környezet védelme. Közreműködés a nemzeti kulturális örökség megóvásában és közkinccsé tételében, a művészeti alkotó munka és előadó tevékenység szakmai támogatásában. Részvétel a nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájának ápolásában, a nemzetközi kulturális és turisztikai kapcsolatok szervezésében és a magyar kultúra külföldi terjesztésében. A települések, térségek közötti kapcsolati hálózatok kialakulásának elősegítése, lehetőség teremtése a kölcsönös ismeret- és tapasztalatcserére, a kulturális értékek megtartására, hagyományőrzésre. Részvétel a műemlékek és környezetük védelmét támogató szakmai programokban, közreműködés a műemléki szempontból védett építmények és területek fejlesztésében, valamint az eszmei értékükkel összhangban álló idegenforgalmi hasznosítási tervek kidolgozásában és megvalósításában.

Tevékenységeink 

A fenti szakterületeken az alábbi tevékenységeket végezzük céljaink elérése érdekében:

  • forráskeresés, pályázati tanácsadás (pályázatírás);
  • partnerkeresés, nonprofit hálózatok fejlesztése;
  • hazai és uniós támogatások elnyerését elősegítő projektfejlesztés, projektvezetés és monitorozás (szakmai és pénzügyi beszámolók készítése, ellenőrzése);
  • ismeretterjesztő, kutatási, képzési és felvilágosító programok szervezése, rendezvények lebonyolítása, támogatása;
  • szervezetfejlesztés, intézményen belüli és kívüli kommunikáció támogatása, public relations (PR) és marketing tanácsadás;