Bemutatkozás

A Jövőkerék Közhasznú Alapítvány átfogó célja, hogy elősegítse, támogassa - Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása után - az európai értékek megerősödéséhez és érvényesüléséhez elengedhetetlen helyi közösségek, civil szerveződések és autonóm állampolgárok képességeinek, erőforrásainak, lehetőségeinek fejlesztését és kiaknázását elősegítő önálló kezdeményezéseket, programokat. Az Alapítvány segítséget kíván adni a civil partnerek számára különböző ötleteik konkrét fejlesztési projektté érleléséhez, illetve azok megvalósításához. Ennek során nagy hangsúlyt szeretne fektetni a megértés, az együtt gondolkodás és együttműködés, illetve a nyílt kommunikáció és információcsere módszereire, eszközeire.

Alapítás dátuma: 2005.07.18.
Székhely: 1021 Budapest, Kuruc utca 8.
Telefon: +36 70 3700 120 (Ary Benedek kurátor)
E-mail: jovokerek@jovokerek.hu
Adószám: 18121214-2-41
Bankszámlaszám: 11702036-20706856
Statisztikai szám: 18121214-9133-569-01
Nyilvántartási szám (Fővárosi Törvényszék): 01-01-0009646
PIC number (Participant Identification Code): 934415454

Az alapítvány céljai

A települési önkormányzatok, civil szervezetek, helyi közösségek környezettudatos fejlesztési terveinek kidolgozása, támogatása, amelyek az adott térség fenntartható társadalmi, gazdasági fejlődését segítik a helyi kulturális és természeti értékek megőrzésének, védelmének érdekében.
Pályázati és projektmenedzsment tanácsadás az uniós és hazai támogatási források hatékony lehívására és felhasználására civil szervezetek, önkormányzatok, valamint a helyi oktatási, egészségügyi és szociális intézmények számára.
A gazdaságilag elmaradott, demográfiai értelemben is leszakadó aprófalvas térségek és hátrányos helyzetű települések közösségi célú infrastruktúrafejlesztési programjainak (pl. szilárd- és folyékony hulladékkezelés, barnamezős területek rehabilitációja, helyi közlekedés, oktatási, egészségügyi, szociális és egyéb közösségi célú intézményfejlesztés, stb.) kidolgozása, támogatása és ezek érdekében kutatások kezdeményezése, végzése.
A társadalmi-gazdasági fejlődésben lemaradó települések és kistérségek felzárkózásának támogatása kutatási tevékenységgel, szakmai tapasztalatok átadásával és hálózati együttműködéssel.
Civil szervezetek (alapítványok, egyesületek, Kht.-k stb.) és egyéb nem kormányzati szervezetek (pl. települési és megyei önkormányzatok, kistérségi társulások stb.) támogatása nonprofit céljaik elérésben.
Alternatív foglalkoztatási projektek kidolgozása, végrehajtása, munkalehetőségek teremtése hátrányos helyzetű csoportok (pl. romák, drogbetegek, munkanélküliek, hajléktalanok, fogyatékkal élők) részére.
Elősegíteni a különböző települések, térségek közötti kapcsolati hálózatok kialakulását, hogy lehetőséget teremtsünk a kölcsönös ismeret- és tapasztalatcserére, az integrált fejlődésre, a kulturális értékek megtartására, hagyományőrzésre.
Oktatási és képzési erőforrások fejlesztése és felhasználása főként önkormányzatok és civil szervezetek, valamint a hátrányos helyzetű csoportok felzárkózása érdekében.
A helyi társadalom és gazdaság szereplőinek szakmai és projektmenedzsment ismereteinek bővítése, szükségletekhez történő igazítása.
Hazai uniós tapasztalatok átadása a csatlakozásra váró országok szakemberei számára tanulmányutak szervezésével és határon átnyúló projektek megvalósításával.
Az információs társadalom kihívásaihoz történő felzárkózás támogatása a tartalomszolgáltatás és infrastruktúrafejlesztés eszközeivel.

Az alapítvány ügyvezető szerve

Az alapító a Ptk. 3:395. § (5) bekezdése alapján az Alapítvány egyszemélyes ügyvezető szervéül és vagyonának kezelésére kurátort nevez ki. Az alapító fenntartja a kurátor kijelölési jogát. A kurátor kijelölése határozatlan időre szól.
A kurátor Ary Benedek, akit megillető képviseleti jogának terjedelme és gyakorlásának módja: általános és önálló. A bankszámla feletti rendelkezési jogot a kurátor önállóan gyakorolhatja.
A kurátor biztosítja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez megteremti a szükséges eszköz és feltételrendszert. Dönt az alapítványhoz érkezett adományok elfogadásáról, illetve, visszautasításáról. Az alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a kurátor gyakorolja. A kurátor hatáskörébe tartozó kérdésekről a kurátor egyszemélyben dönt.
A beszámoló és a mérleg jóváhagyásáról, valamint ezzel egyidejűleg a közhasznúsági melléklet elfogadásáról a kurátor az általános szabályok szerint dönt. Az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet minden év május 31. napjáig a www.jovokerek.hu honlapon és az alapítvány székhelyén kihelyezett hirdetőtáblán közzéteszi [Ectv. 37. § (3) bekezdés d.) pontja].
Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Az alapítványi vagyon felhasználása

Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag az alapító okiratban megjelölt célok megvalósítására használható fel.
Az alapítói vagyonnal a kurátor gazdálkodik.
Alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az alapítást követően az alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege vagy a természetben nyújtott adomány fordítható.
Az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a támogatásokról elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kurátor dönt.
Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról, úgy rendelkezése érvényesüléséről a kurátor gondoskodik.
Az alapítvány gazdasági, vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósításával közvetlenül összefüggésben és annak érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez [Ectv. 34. § (1) bekezdés b.) pont].
Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja [Ectv. 34. § (1) bekezdés c.) pont].